Opštim uslovima škola engleskog jezika utvrđuje uslove za korišćenje njenih usluga od
strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica.
 Međusobne obaveze škole i polaznika definišu se Ugovorom koji je napravljen u 2 (dva)
primerka, za svaku ugovornu stranu po jedan.
 Ugovorom se potvrđuje tačan datum početka održavanja kursa, a škola garantuje da predavači
imaju potrebne kvalifikacije, znanje i veštine potrebne za kvalitetno održavanje nastave.
 Škola se obavezuje da u svojim prostorijama polazniku obezbedi pohađanje kursa stranog jezika
u terminima koji su navedeni u Ugovoru. U slučaju nepredviđenih okolnosti škola zadržava pravo
promene termina održavanja časova, a u dogovoru sa polaznikom.
 Škola ne odgovara za nestanak, krađu ili oštećenje Polaznikovih stvari za vreme izvođenja
nastave.
 Polaznik se obavezuje da će: nabaviti udžbenike u skladu sa programom škole; redovno pohađati
nastavu; voditi računa o materijalima i drugim stvarima koje donosi u školu; poštovati kućni red i
brinuti se o korektnom ponašanju. U prostorije škole polaznik ne sme unositi stvari koje mogu
povrediti druge ili izazvati materijalnu štetu. U slučaju da polaznik svojim ponašanjem onemogući
održavanje nastave ili je znatno otežava, a škola zbog tog trpi štetu, dužan je istu nadoknaditi.
 Svaki kurs stranog jezika je usluga koju škola pruža u organizacijskom i ugovornom smislu i čini
celovitu i nedeljivu uslugu, održava se kao nastava u grupi te stoga polaznik ne može zahtevati
promenu termina održavanja časova, a čas na koje nije došao ne može biti nadoknađen.
 Polaznik će svoje obaveze izmirivati mesečnim ratama.
 Škola je u obavezi da polazniku na početku svakog meseca uruči uplatnice sa rokom plaćanja od
sedam dana, a polaznik se obavezuje da redovno plaća svoje obaveze. Polaznik plaćanje može
vršiti u gotovini ili na žiro račun škole. Na iznos dospelih neplaćenih računa škola zaračunava
zakonsku zateznu kamatu za vreme od dana dospelosti do dana plaćanja u skladu sa važećim
propisima.
 U slučaju neprijavljivanja dovoljnog broja polaznika Škola zadržava pravo da raskine ugovor pre
početka održavanja kursa koji je utvrđen u Ugovoru i u tom slučaju škola će bez odlaganja
polazniku izvršiti povraćaj uplaćenih novčanih sredstava koje je polaznik unapred platio.
 Polaznik u svakom trenutku može odustati od pohađanja kursa i mora platiti sve dospele račune i
zateznu kamatu za eventualno dugovanje. U slučaju da su svi računi izmireni i da je polaznik u
pretplati, samovoljnim odustajanjem polaznik nema pravo na povraćaj novca tako da će škola
zadržati ukupan iznos koji je polaznik do trenutka otkazivanja uplatio.
 Škola i polaznik dužni su da se drže svih svojih primljenih obaveza iz ugovora, a za sve što nije
predviđeno Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Ukoliko je neki
od članova iz Ugovora suprotan važećim zakonskim propisima, isti postaje nevažeći i primenjuju
se važeći zakonski propisi, dok svi ostali članovi Ugovora ostaju na snazi.
 U slučaju spora obe ugovorne strane obavezuju se da mirnim putem pokušaju rešiti spor, a u
slučaju da ne uspeju nadležan je Privredni sud u Beogradu.